TAHRAN ÜNİVERSİTESİ

TAHRAN ÜNİVERSİTESİ

Üniversitenin Geçmişi

Üniversitenin kuruluşu Jondi-Shapour tarafından ilk defa isimlendirilen 530’lu yıllara kadar gider. 1849’da Mirza Tagikhan AmirKabir ba‏bakanl‎ً‎ alt‎ndaki İran hükümeti, İran’‎n ilk modern okulu olan Dar-ol-Funoon veya Politeknik okulunu kurmu‏tur. Bu okulda ِzellikle Avusturya ve Frans‎z yabanc‎ akademisyenler taraf‎ndan eًitim verilen t‎p ve teknoloji gibi modern bilimler yer almaktayd‎. 1934’de İran’‎n büyük bilim adam‎ olan Dr. Mahmoud Hessaby taraf‎ndan büyük uًra‏larla Meclis’in onay‎ ile a‏aً‎da s‎ralanan alt‎ farkl‎ fakülte ile kurulmu‏tur:

- Mühendislik

- Doğa Bilimleri ve Matematik

- Edebiyat, Felsefe ve Pedagoji

- Tı‎p ve İlgili Bilimler

- Hukuk, Politik ve Ekonomi Bilimleri

- İlahiyat

Bu tarihten sonra kurulan diğer fakülteler:

- Güzel Sanatlar (1941)

- Veterinerlik (1943)

- Ziraat (1945)

- İş‏letme (1954)

- Eğitim (1954)

- Doğal Kaynaklar (1963)

- Ekonomi (1970)

- Yabanc‎ Diller (1989)

- Çevre Bilimleri (1992)

- Dünya Araştırmaları (Motaleat-e Cehan) (2011)

1992’de T‎p, Di‏ş Hekimliği ve Eczac‎l‎k Fakülteleri Tahran Üniversitesi’nden ayr‎larak Tahran Tıp Bilimleri üniversitesi’ne bağlanm‎‏t‎r.

1942’ye kadar Tahran Üniversitesi Kültür Bakanl‎ığı taraf‎ndan yönetilmiştir. Bu tarihten itibaren üniversite bağıms‎z hale gelmiştir.

http://www.ut.ac.ir