Farâbi Sinema Kurumu

 

Farâbi Sinema Kurumu

 İslami Kültür ve İrşad Bakanlığının alt kuruluşu olarak Farabi Sinema Kurumu 1984 yılında kuruldu. İran İslam Cumhuriyetinin siyasetleri ve yöntemleri esasına dayalı faaliyete başlayan bu kuruluş, sinema filimleri üretim ve gösterimiyle ilgili yürütülen faaliyetlere destek vermek ve bu tür faaliyetlerin kalitesini yükseltmek amacını taşımaktadır.

 

 Üretim Birimi

 

 Farabi Sinema Kurumunun sinema projelerine destek birimi, bu alanda gereken teknik ve hammadde malzemelerin tesbitini yaparak temin etmekle mükelleftir. Bu yüzden butün çabalarını sarfederek eksiklikleri tesbit edip, özel sektörün katkı sağlayamadığı alanlarda doğrudan yatırım yaparak sinema vb. Projelere destek vermektedir.

 

 Bu tür faaliyetler iki ayrı bölümde özetlenebilir :

 a.ihtiyaçların tesbiti ve çağdaş teknolojinin kullanımı

 Dünya teknolojisine ayak uydurmak ve yerli sinemayı yeniden yapılandırmak amacıyla bu alanında doğrudan faaliyet gösteren uzman kişilerin, ileri teknolojinin alım ve donatımı konusunda görüş ve deneyimlerinden yararlanmak, ayrıca gereken hammaddenin temini konusunda FUJİ, KODAK vb. ünlü şirketlerle kontakt kurarak çekim ve ekran düzeyini yüksetmek amacıyla onların kazanımlarından yararlanmaktadır.

 b. hizmet ve servis sunumu

 Kurumun, bu alanla ilgili özel önem taşıyan faaliyetleri konusunda, yukarıda bahsettiğimiz konuları dikkate alarak, stratejik ve önemli teçhizatın temininden sonra, Kürtür Bakanlığının Sinema Yardımcılığının siyasetleri doğrultusunda değerlendirme ve Denetim dairesinin yapım sertifikasına sahip sinema projelerine servis ve hizmet sunmaktadır. Özel durumlarda sinema dışı projelerde de, çekim alanında teknik techizat, hammadde ve tamir, servis ve kullanım maddeleri olmak üzere üç ayrı kategoride hizmet vermektedir.

 Festivaller sekreterliği

 Farabi Sinema Kurumunun alt kuruluşlarından olan Festivaller Sekreterliği, programlama ve teşkilatlandırma sorumluluğunu üstlenmekte, Uluslararası Fecr Film Festivali (1983’ten beri) ve Çocuk Filmleri Festivalini (1990’dan beri) düzenlemektedir.

 Genel olarak profesyonel sinemacılık alanında İslami Kültür ve (Asya – Pasifik Festivali gibi) İrşad Bakanlığının düzenlediği herhangi bir festivali sekreterlik vastasıyla takip ederek uygulamaya koyar. Sekreterliğin kurumsal misyonlarından uluslararsı sinema göstergelerini ve ulusal sinema ürünlerini festival biçiminde planlamakla mükelleftir.

 Uluslararası Fecr Film Festivalinin hedeflerinden biri insanın dünyadaki özel konumu, yaratıcılığı ve kapasitesini yansıtan filmlerin tesbiti ve gösterimidir.

 Sinema sanatının tanıtımı ve eleştirilmesine yardımcı olmak amacıyla çocuklar ve gençleri eğitmek, düşünce ve fikirlerin değişimi, filim yapımcılarıyla çocuk ve genç seyriciler arasınmda etkileşim sağlamak ise Çocuk Fil Festivalinin hedefleri arasında yer almaktadır.


www.fajrfestival.ir,      office@fajrfestival.ir