Ali (a.s) Resulullah'a (s.a.a) Nispetle

 Harun'un Musa'ya Menzilesindedir

 Menzilet Hadisi, Sahih-i Buharî, Sahih-i Müslim, Müsned-i Tayalesî, Müsned-i Ahmed b. Hanbel, Sünen-i Tirmizî, Sünen-i İbn Mâce ve diğer kaynaklarda kaydedilmiştir. Biz burada Sahih-i Buharî'den naklediyoruz: Resulullah (s.a.a) Ali'ye (a.s) şöyle buyurdu:

 

 Sen bana nispetle Harun'un Musa'ya menzilesindesin; an-cak benden sonra peygamber yoktur.

 

 Bu hadisin son kısmı Sahih-i Müslim'de şöyle geçer:

 

 Ancak benden sonra peygamber yoktur. İbn Sa'd kendi Tabakat'ında Berâ b. Azib ve Zeyd b. Erkam'dan şöyle rivayet eder:

 

 Tebûk Savaşı başlayınca Resulullah (s.a.a) Ali b. Ebu Ta-lib'e (a.s) "Ya ben Medine'de kalmalıyım, ya sen." buyurdu. Ali'yi kendi yerine seçtikten sonra kendisi müşriklerle savaşmak için Medine'den çıktı.

 

 Resulullah (s.a.a) Medine'den çıktıktan sonra, "Resulul-lah, Ali'yi yapmış olduğu kötü bir işten dolayı savaşa götürmedi." dediler! Ali bunu duyunca Resul-i Ekrem'in (s.a.a) yanına gitti. Resulullah Ali'yi görünce, "Bir şey mi oldu?" diye sordu. Ali, "Hayır, ya Resulullah! Ama bazılarının, senin yap-mamdan hoşlanmadığın bir şey yüzünden beni savaşa götür-mediğini yaydıklarını duydum!." dedi. Bunun üzerine Resu-lullah (s.a.a) tebessüm ederek, "Ali! Sen bana nispetle Haru-n'un Musa'ya olan menzilesinde (konumunda) olmak istemi-yor musun; ancak benden sonra peygamber yoktur?" buyurdu. Ali, "İsterim, ya Resulullah!" cevabını verdi. Sonra Resul-i Ek-rem (s.a.a), "Senin makam ve mevkiin de öyledir." buyurdu.

 

 Bu hadisin bazı bölümlerini gazvelerde Resulullah'ın (s.a.a) Medine'deki halifesinden bahsederken açıkladık.